اعضا

wdt_ID تصویر شماره عضویت جنسیت نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ عضویت مکان فعالیت
۱ ۱ آقا محمد عرب‌سرخی ۱۳۵۶/۰۵/۳۰ ۱۳۸۰/۰۹/۲۲ نصر سپاه
۲ ۲ آقا حامد عرب‌سرخی ۱۳۶۶/۰۱/۰۴ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ نصر سپاه
۳ ۳ آقا مصطفی حاجی عظیمی ۱۳۶۶ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ نصر سپاه
۴ ۴ آقا معراج مقدم تخت کش ۱۳۶۶ ۱۳۸۰/۱۱/۰۳ نصر سپاه
۵ ۵ آقا حسین میرزاعبداله ۱۳۸۱/۰۲/۲۴ نصر سپاه
۶ ۶ آقا رسول تیموری ۱۳۳۸ ۱۳۸۱/۰۲/۱۲ برق
۷ ۷ آقا حمیدرضا درودیان ۱۳۶۱ ۱۳۸۱/۰۲/۲۲ برق
۸ ۸ آقا حمیدرضا فریدونی ۱۳۴۹ ۱۳۸۱/۰۲/۲۴ برق
۹ ۹ آقا مجید فخرایی ۱۳۸۱/۰۲/۲۴ برق
۱۰ ۱۰ آقا مهدی اعتماد یوسفی ۱۳۵۹ ۱۳۸۱/۰۲/۲۴ برق
شماره عضویت جنسیت نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ عضویت مکان فعالیت