اخبار

آخرین اخبار و مطالب

اخبار مدرسه

آزمون پاییزهٔ ۱۴۰۰

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در

اخبار موسسه

جلسۀ مسؤولان اداری

جلسۀ مسؤولان اداری و ارشدهای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو

اخبار مدرسه

آزمون بهارۀ ۱۳۹۹

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در