سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران

بخش نمایندگی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکی شورِن کای ژاپن

«ایواما شینشین آیکیدو» که شیوۀ اصیل و سنتی آیکیدو می‌باشد در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ با بنیان‌گذاری و ریاست استاد محمد عرب‌سرخی به عنوان نماینده و مرجع سازمان بین‌المللی «ایواما شینشین آیکی شورِن کای»ی ژاپن در ایران دارای نمایندگی ویژه گشته و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ نیز در فدراسیون ورزش‌های رزمی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت رسمی ثبت گردیده است.

مربیان

اعضا

تقویم سازمانی

تصاویر

فروشگاه

آخرین اخبار و مطالب